Kuns

Announcement of the winners of the 2021 Innibos National Craft awards. Watch the awards and see the stunning exhibition below.

ISIZULU UKUFAKWA KWEZICELO KUVULIWE

Ama-Innibos National Craft Awards 2021: Ukufakwa kwezicelo kuvuliwe Ukungenela manje kuvulelwe ama-Innibos National Craft Awards esihlanu, asekelwa nguMnyango Wezemidlalo, Ezobuciko Namasiko (i-DSAC). Umncintiswano uhlose ukugqamisa umkhakha odlondlobele wobuciko bezandla eNingizimu Afrika ngokukhuthaza nokuhlonipha ukwenza kahle ekhonweni lalabo abazimisele ukwakha ubuciko...

Read more

ISIXHOSA UKUKHUTJHWA KWEENDABA EEMBIKINDABENI

ImiTlomelo yesiTjhaba yezeSino ye-Innibos 2021: Ukungenela kuvuliwe Ukungenelwa kwemiTlomelo yesihlanu yesiTjhaba yezeSino ye- Innibos kuvuliwe, esekelwe mNyango wesiTjhaba wezemiDlalo, ubuKghwari namaSiko (Department of Sport Arts and Culture (DSAC)). Iphaliswano linqophe ukutshwaya umkhakha wezesino onamandla eSewula Afrika ngokukhuthaza nokuhlonipha ubuhle bamakghono...

Read more

ISINDEBELE AMANGENISO AVULIWE

AmaBhaso oMsebenzi wobuGcisa e-Innibos eSizwe ka-2021: Amangeniso avuliwe Amangeniso avuliwe kumaBhaso oMsebenzi wobuGcisa e-Innibos eSizwe esihlanu, exhaswa liSebe leSizwe lezeMidlalo, ubuGcisa neNkcubeko (Department of Sport Arts and Culture) (DSAC). Ukhuphiswano lujolise ekuqaqambiseni icandelo elinodlamko lobugcisa eMzantsi Afrika ngokukhuthaza kunye nokunika...

Read more
Page 2 of 3 1 2 3

Kliek hier om jou kaartjies
te koop.

Tik "Innibos" in die soekblok.

Het jy al ingeteken vir die Tjirp, Innibos se amptelike nuusbrief?