Kuns

Announcement of the winners of the 2021 Innibos National Craft awards. Watch the awards and see the stunning exhibition below.

SEPEDI PEGELOPHATLALATŠWA

Difoka tša Bosetšhaba tša Tiroatla tša Innibos tša 2021: Ditsenelo di buletšwe Ditsenelo tša bohlano tša Difoka tša Bosetšhaba tša Tiroatla tša Innibos tše di thekgilwego ke Kgoro ya Dipapadi, Bokgabo le Setšo (DSAC). Maikemišetšo a phadišano ke go bontšha...

Read more

XITSONGA MINGHENELO YI PFURILE

Masagwata ya  Rixaka ya  Innibos ya  Vutshila bya Mavoko  2021: Minghenelo yi pfurile Minghenelo  yi pfurile sweswi  ya Masagwati ya vuntlhanu ya  Rixaka ya Innibos ya Vutshila bya  Mavoko, leyi  seketeriweke hi Ndzawulo ya Mitlangu, Vutshila na Mfuwo (DSAC). Mphikizano...

Read more

SISWATI UMBIKO WEBETINDZABA

Imiklomelo Yemisebenti Yetandla Yavelonkhe ye-Innibos 2021: Kungenelela kuvuliwe Kungenelela kuvuliwe Kumiklomela Yemisebenti Yetandla Yavelonkhe, leyesekelwe Litiko Letemidlalo, Buciko Nemasiko (DSAC). Lomncintiswano uhlose kukhombisa umkhakha wemisebenti yetandla lomatasatasa eNingizimu Afrika ngekugcugcutela nangekuhlonipha bungcweti kumakhono kulabo labatinikela ekwakheni tintfo letingakhicitwa kabusha futsi...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3
Het jy al ingeteken vir die Tjirp, Innibos se amptelike nuusbrief?